กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องหมายโมเลกุลที่ใช้ในการคัดเลือกลักษณะทนร้อนในประชากรข้าวหอมที่พัฒนาขึ้นใหม่ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy