[1]
ปูริกา ศ., อุ่นอุดมวนา น. และ ปัญโญใหญ่ น. 2023. เทคนิคการเตรียมพริกชี้ฟ้าแดงอบแห้งให้ได้มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารชุมชน . วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่ชุมชน. 1, 4 (ส.ค. 2023), 1–18. DOI:https://doi.org/10.57260/stc.2023.543.