[1]
เจื้อยแจ้ว น. , ดอกไม้ ภ. , เทพลำลึก ป. และ วรปาณิ ธ. 2024. ผลของการใช้รูปแบบการดูแลสุขภาพช่องปากของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่ชุมชน. 2, 2 (ก.พ. 2024), 17–31. DOI:https://doi.org/10.57260/stc.2024.736.