(1)
ศรีวะสุทธิ ว.; เครืออินทร์ ช. .; ฤาชา ภ.; ใจสม เ. . .; บุญญาอารักษ์ น. .; มหาวงศ์ ค. . การประดิษฐ์และพัฒนาซีดีไบร์ท ไล่แมลงวัน. STC. Res. J. 2023, 1, 39-53.