(1)
บุญกาวิน ส.; กันใจ ว. .; กันขัติ์ ศ. . การพัฒนาระบบบริหารจัดการรถเช่า. STC. Res. J. 2023, 1, 19-30.