(1)
การจาย ห.; เหมือนฟู ว.; กันขัติ์ ศ. . การพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับค้นหาผลงานการศึกษาอิสระ ส่วนของภาควิชาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์. STC. Res. J. 2023, 1, 8-21.