(1)
เจื้อยแจ้ว น. .; ดอกไม้ ภ. .; เทพลำลึก ป. .; วรปาณิ ธ. . ผลของการใช้รูปแบบการดูแลสุขภาพช่องปากของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย. STC. Res. J. 2024, 2, 17-31.