ศรีวะสุทธิ ว., เครืออินทร์ ช. ., ฤาชา ภ., ใจสม เ. . ., บุญญาอารักษ์ น. ., & มหาวงศ์ ค. . (2023). การประดิษฐ์และพัฒนาซีดีไบร์ท ไล่แมลงวัน . วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่ชุมชน, 1(3), 39–53. https://doi.org/10.57260/stc.2023.506