ปูริกา ศ., อุ่นอุดมวนา น. ., & ปัญโญใหญ่ น. . (2023). เทคนิคการเตรียมพริกชี้ฟ้าแดงอบแห้งให้ได้มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารชุมชน . วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่ชุมชน, 1(4), 1–18. https://doi.org/10.57260/stc.2023.543