บุญกาวิน ส., กันใจ ว. ., & กันขัติ์ ศ. . (2023). การพัฒนาระบบบริหารจัดการรถเช่า . วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่ชุมชน, 1(4), 19–30. https://doi.org/10.57260/stc.2023.598