การจาย ห., เหมือนฟู ว., & กันขัติ์ ศ. . (2023). การพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับค้นหาผลงานการศึกษาอิสระ ส่วนของภาควิชาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่ชุมชน, 1(5), 8–21. https://doi.org/10.57260/stc.2023.619