เจื้อยแจ้ว น. ., ดอกไม้ ภ. ., เทพลำลึก ป. ., & วรปาณิ ธ. . (2024). ผลของการใช้รูปแบบการดูแลสุขภาพช่องปากของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่ชุมชน, 2(2), 17–31. https://doi.org/10.57260/stc.2024.736