ศรีวะสุทธิ ว.; เครืออินทร์ ช. .; ฤาชา ภ.; ใจสม เ. . .; บุญญาอารักษ์ น. .; มหาวงศ์ ค. . การประดิษฐ์และพัฒนาซีดีไบร์ท ไล่แมลงวัน . วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่ชุมชน, ChiangMai, Thailand, v. 1, n. 3, p. 39–53, 2023. DOI: 10.57260/stc.2023.506. Disponível em: https://li02.tci-thaijo.org/index.php/STC/article/view/506. Acesso em: 29 ก.พ. 2024.