แก้วก่ำ ม. .; อินทรกำแหง ม. . การศึกษาปริมาณโซมาติกเซลล์ในน้ำนมของโคที่รับและไม่ได้รับยาปฏิชีวนะ เพื่อการรักษาโรคเต้านมอักเสบ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่ชุมชน, ChiangMai, Thailand, v. 1, n. 3, p. 1–11, 2023. DOI: 10.57260/stc.2023.517. Disponível em: https://li02.tci-thaijo.org/index.php/STC/article/view/517. Acesso em: 29 ก.พ. 2024.