บุญกาวิน ส.; กันใจ ว. .; กันขัติ์ ศ. . การพัฒนาระบบบริหารจัดการรถเช่า . วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่ชุมชน, ChiangMai, Thailand, v. 1, n. 4, p. 19–30, 2023. DOI: 10.57260/stc.2023.598. Disponível em: https://li02.tci-thaijo.org/index.php/STC/article/view/598. Acesso em: 29 ก.พ. 2024.