การจาย ห.; เหมือนฟู ว.; กันขัติ์ ศ. . การพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับค้นหาผลงานการศึกษาอิสระ ส่วนของภาควิชาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่ชุมชน, ChiangMai, Thailand, v. 1, n. 5, p. 8–21, 2023. DOI: 10.57260/stc.2023.619. Disponível em: https://li02.tci-thaijo.org/index.php/STC/article/view/619. Acesso em: 20 พ.ค. 2024.