เจื้อยแจ้ว น. .; ดอกไม้ ภ. .; เทพลำลึก ป. .; วรปาณิ ธ. . ผลของการใช้รูปแบบการดูแลสุขภาพช่องปากของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่ชุมชน, ChiangMai, Thailand, v. 2, n. 2, p. 17–31, 2024. DOI: 10.57260/stc.2024.736. Disponível em: https://li02.tci-thaijo.org/index.php/STC/article/view/736. Acesso em: 20 พ.ค. 2024.