ศรีวะสุทธิ วิลาสินี, เครืออินทร์ ชยาภรณ์, ฤาชา ภาคภูมิ, ใจสม เสาวภา, บุญญาอารักษ์ นฤมล, และ มหาวงศ์ คัชรินทร์. 2023. “การประดิษฐ์และพัฒนาซีดีไบร์ท ไล่แมลงวัน”. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่ชุมชน 1 (3). ChiangMai, Thailand:39-53. https://doi.org/10.57260/stc.2023.506.