ปูริกา ศรัณย์, อุ่นอุดมวนา นุแกว, และ ปัญโญใหญ่ นักสิทธิ์. 2023. “เทคนิคการเตรียมพริกชี้ฟ้าแดงอบแห้งให้ได้มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารชุมชน”. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่ชุมชน 1 (4). ChiangMai, Thailand:1-18. https://doi.org/10.57260/stc.2023.543.