บุญกาวิน สุทธินันท์, กันใจ วัชรพล, และ กันขัติ์ ศิริกรณ์. 2023. “การพัฒนาระบบบริหารจัดการรถเช่า”. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่ชุมชน 1 (4). ChiangMai, Thailand:19-30. https://doi.org/10.57260/stc.2023.598.