การจาย หลาวคำ, เหมือนฟู วีรศักดิ์, และ กันขัติ์ ศิริกรณ์. 2023. “การพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับค้นหาผลงานการศึกษาอิสระ ส่วนของภาควิชาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่ชุมชน 1 (5). ChiangMai, Thailand:8-21. https://doi.org/10.57260/stc.2023.619.