เจื้อยแจ้ว นงเยาว์, ดอกไม้ ภรภัทร, เทพลำลึก ปรายดาว, และ วรปาณิ ธีรยา. 2024. “ผลของการใช้รูปแบบการดูแลสุขภาพช่องปากของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่ชุมชน 2 (2). ChiangMai, Thailand:17-31. https://doi.org/10.57260/stc.2024.736.