บุญกาวิน ส., กันใจ ว. . และ กันขัติ์ ศ. . (2023) “การพัฒนาระบบบริหารจัดการรถเช่า ”, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่ชุมชน. ChiangMai, Thailand, 1(4), น. 19–30. doi: 10.57260/stc.2023.598.