การจาย ห., เหมือนฟู ว. และ กันขัติ์ ศ. . (2023) “การพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับค้นหาผลงานการศึกษาอิสระ ส่วนของภาควิชาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์”, วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่ชุมชน. ChiangMai, Thailand, 1(5), น. 8–21. doi: 10.57260/stc.2023.619.