เจื้อยแจ้ว น. ., ดอกไม้ ภ. ., เทพลำลึก ป. . และ วรปาณิ ธ. . (2024) “ผลของการใช้รูปแบบการดูแลสุขภาพช่องปากของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย”, วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่ชุมชน. ChiangMai, Thailand, 2(2), น. 17–31. doi: 10.57260/stc.2024.736.