[1]
ศรีวะสุทธิ ว., เครืออินทร์ ช. ., ฤาชา ภ., ใจสม เ. . ., บุญญาอารักษ์ น. ., และ มหาวงศ์ ค. ., “การประดิษฐ์และพัฒนาซีดีไบร์ท ไล่แมลงวัน ”, STC. Res. J., ปี 1, ฉบับที่ 3, น. 39–53, มิ.ย. 2023.