[1]
ปูริกา ศ., อุ่นอุดมวนา น. ., และ ปัญโญใหญ่ น. ., “เทคนิคการเตรียมพริกชี้ฟ้าแดงอบแห้งให้ได้มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารชุมชน ”, STC. Res. J., ปี 1, ฉบับที่ 4, น. 1–18, ส.ค. 2023.