[1]
บุญกาวิน ส., กันใจ ว. ., และ กันขัติ์ ศ. ., “การพัฒนาระบบบริหารจัดการรถเช่า ”, STC. Res. J., ปี 1, ฉบับที่ 4, น. 19–30, ส.ค. 2023.