[1]
การจาย ห., เหมือนฟู ว., และ กันขัติ์ ศ. ., “การพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับค้นหาผลงานการศึกษาอิสระ ส่วนของภาควิชาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์”, STC. Res. J., ปี 1, ฉบับที่ 5, น. 8–21, ต.ค. 2023.