[1]
เจื้อยแจ้ว น. ., ดอกไม้ ภ. ., เทพลำลึก ป. ., และ วรปาณิ ธ. ., “ผลของการใช้รูปแบบการดูแลสุขภาพช่องปากของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย”, STC. Res. J., ปี 2, ฉบับที่ 2, น. 17–31, ก.พ. 2024.