ศรีวะสุทธิ ว., เครืออินทร์ ช. ., ฤาชา ภ., ใจสม เ. . ., บุญญาอารักษ์ น. ., และ มหาวงศ์ ค. . “การประดิษฐ์และพัฒนาซีดีไบร์ท ไล่แมลงวัน”. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่ชุมชน, ปี 1, ฉบับที่ 3, มิถุนายน 2023, น. 39-53, doi:10.57260/stc.2023.506.