ปูริกา ศ., อุ่นอุดมวนา น. ., และ ปัญโญใหญ่ น. . “เทคนิคการเตรียมพริกชี้ฟ้าแดงอบแห้งให้ได้มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารชุมชน”. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่ชุมชน, ปี 1, ฉบับที่ 4, สิงหาคม 2023, น. 1-18, doi:10.57260/stc.2023.543.