บุญกาวิน ส., กันใจ ว. ., และ กันขัติ์ ศ. . “การพัฒนาระบบบริหารจัดการรถเช่า”. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่ชุมชน, ปี 1, ฉบับที่ 4, สิงหาคม 2023, น. 19-30, doi:10.57260/stc.2023.598.