การจาย ห., เหมือนฟู ว., และ กันขัติ์ ศ. . “การพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับค้นหาผลงานการศึกษาอิสระ ส่วนของภาควิชาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่ชุมชน, ปี 1, ฉบับที่ 5, ตุลาคาม 2023, น. 8-21, doi:10.57260/stc.2023.619.