เจื้อยแจ้ว น. ., ดอกไม้ ภ. ., เทพลำลึก ป. ., และ วรปาณิ ธ. . “ผลของการใช้รูปแบบการดูแลสุขภาพช่องปากของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่ชุมชน, ปี 2, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2024, น. 17-31, doi:10.57260/stc.2024.736.