[1]
ชิดบุรี เ. , สารินทร์ ศ. , พุทวรธชัย พ. และ ชิดบุรี อ. 2023. ผลของความเข้มข้นฮิวมิคแอซิคร่วมกับเอ็นเอเอในลูกบอลปักชำต่อการชักนำให้เกิดรากและย้ายออกปลูกของยอดสับปะรดพันธุ์ LP1 ที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ. วารสารเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร . 1, 1 (เม.ย. 2023), 1–8. DOI:https://doi.org/10.55164/jtai.v1i1.156.