(1)
ชิดบุรี เ. .; สารินทร์ ศ. .; พุทวรธชัย พ. .; ชิดบุรี อ. . ผลของความเข้มข้นฮิวมิคแอซิคร่วมกับเอ็นเอเอในลูกบอลปักชำต่อการชักนำให้เกิดรากและย้ายออกปลูกของยอดสับปะรดพันธุ์ LP1 ที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ. J Tech Ag Innov 2023, 1, 1-8.