ชิดบุรี เ. ., สารินทร์ ศ. ., พุทวรธชัย พ. ., & ชิดบุรี อ. . (2023). ผลของความเข้มข้นฮิวมิคแอซิคร่วมกับเอ็นเอเอในลูกบอลปักชำต่อการชักนำให้เกิดรากและย้ายออกปลูกของยอดสับปะรดพันธุ์ LP1 ที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ. วารสารเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร, 1(1), 1–8. https://doi.org/10.55164/jtai.v1i1.156