ชิดบุรี เ. .; สารินทร์ ศ. .; พุทวรธชัย พ. .; ชิดบุรี อ. . ผลของความเข้มข้นฮิวมิคแอซิคร่วมกับเอ็นเอเอในลูกบอลปักชำต่อการชักนำให้เกิดรากและย้ายออกปลูกของยอดสับปะรดพันธุ์ LP1 ที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ. วารสารเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร , [S. l.], v. 1, n. 1, p. 1–8, 2023. DOI: 10.55164/jtai.v1i1.156. Disponível em: https://li02.tci-thaijo.org/index.php/jtai/article/view/156. Acesso em: 1 มี.ค. 2024.