ชิดบุรี เพียงพิมพ์, สารินทร์ ศิริพรรณ, พุทวรธชัย พิทักษ์, และ ชิดบุรี อภิชาติ. 2023. “ผลของความเข้มข้นฮิวมิคแอซิคร่วมกับเอ็นเอเอในลูกบอลปักชำต่อการชักนำให้เกิดรากและย้ายออกปลูกของยอดสับปะรดพันธุ์ LP1 ที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ”. วารสารเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร 1 (1):1-8. https://doi.org/10.55164/jtai.v1i1.156.