ชิดบุรี เ. ., สารินทร์ ศ. ., พุทวรธชัย พ. . และ ชิดบุรี อ. . (2023) “ผลของความเข้มข้นฮิวมิคแอซิคร่วมกับเอ็นเอเอในลูกบอลปักชำต่อการชักนำให้เกิดรากและย้ายออกปลูกของยอดสับปะรดพันธุ์ LP1 ที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ”, วารสารเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร , 1(1), น. 1–8. doi: 10.55164/jtai.v1i1.156.