[1]
ชิดบุรี เ. ., สารินทร์ ศ. ., พุทวรธชัย พ. ., และ ชิดบุรี อ. ., “ผลของความเข้มข้นฮิวมิคแอซิคร่วมกับเอ็นเอเอในลูกบอลปักชำต่อการชักนำให้เกิดรากและย้ายออกปลูกของยอดสับปะรดพันธุ์ LP1 ที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ”, J Tech Ag Innov, ปี 1, ฉบับที่ 1, น. 1–8, เม.ย. 2023.