ชิดบุรี เ. ., สารินทร์ ศ. ., พุทวรธชัย พ. ., และ ชิดบุรี อ. . “ผลของความเข้มข้นฮิวมิคแอซิคร่วมกับเอ็นเอเอในลูกบอลปักชำต่อการชักนำให้เกิดรากและย้ายออกปลูกของยอดสับปะรดพันธุ์ LP1 ที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ”. วารสารเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร, ปี 1, ฉบับที่ 1, เมษายน 2023, น. 1-8, doi:10.55164/jtai.v1i1.156.