เกี่ยวกับวารสาร

วารสารวิจัยและนวัตกรรมการเกษตร รับพิจารณาตีพิมพ์บทความวิจัย (Research article) และบทความวิชาการ (Academic article) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในกลุ่มสาขาเกษตรศาสตร์  ได้แก่ สัตวศาสตร์ พืชศาสตร์ การประมง วิทยาการน้ำและดิน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เศรษฐศาสตร์เกษตร  เทคนิคการสัตวแพทย์ และสาขาที่เกี่ยวกับการเกษตร