กองบรรณาธิการ

บรรณาธิการ  
ผศ.ดร.สุวิทย์ ทิพอุเทน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
   
กองบรรณาธิการภายใน  
รศ.ดร.สุนทรีย์ สุรศร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ผศ.น.สพ.ธราดล จิตจักร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ผศ.ดร.ทาริกา ทิพอุเทน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ผศ.ดร.ธนกร ราชพิลา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ผศ.ทรงทรัพย์ อรุณกมล มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ผศ.ณัฐพงษ์ วงษ์มา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ผศ.นพรัตน์ พัชนีย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
   
กองบรรณาธิการภายนอก  
ศ.ดร.ฉลอง วชิราภากร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ศ.ดร.ชัยภูมิ บัญชาศักดิ์ ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
ศ.ดร.ทวนทอง จุฑาเกตุ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ศ.ดร.สมศักดิ์ ปัญหา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รศ.ดร.สุรเดช พลเสน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รศ.ดร.กฤตพล สมมาตย์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รศ.ดร.บวรศักดิ์ ลีนานนท์ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รศ.ดร.อนุสรณ์ เชิดทอง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รศ.ดร.บัณฑิต ยวงสร้อย คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รศ.ดร. Hien Van Doan คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
รศ.ดร. เรืองยศ พิลาจันทร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รศ.ดร.พงศธร กุนัน คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
รศ.ดร.ณัฐดนัย ลิขิตตระการ คณะผลิตกรรมการเกษตร
รศ.ดร.พิพัฒน์ สมภาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 
ผศ.ดร.พรชัย หาระโคตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 
ผศ.ดร.รสพร เจียมจริยธรรม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผศ.ดร.จรีวรรณ จันทร์คง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ผศ.น.สพ.ดร.ปองพล พงไธสงค์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รศ.ดร.ทศพล มูลมณี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ผศ.ดร.สุบรรณ ฝอยกลาง มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผศ.ดร.จุฬากร ปานะถึก มหาวิทยาลัยแม่โจ้
รศ.ดร.รัชตาภรณ์ ลุนสิน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ผศ.ดร.พัชราภรณ์ สุวอ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ผศ.ดร.ปิยะธิดา พิมพ์วิชัย ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผศ.ดร.เกศรา อำพาภรณ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
ผศ.ดร.อนันท์ เชาว์เครือ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
ผศ.มนัสนันท์ นพรัตน์ไมตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
ผศ.ดร.นัทธมน ตั้งจิตวัฒนาชัย คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผศ.ดร.ฉัตรชัย แก้วพิลา คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
ดร.พีรพจน์ นิติพจน์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ดร.วรุณ โคตะ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผศ.ดร.สายัณห์ สืบผาง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
ดร.ขจรเกียรติ์ ศรีนวลสม มหาวิทยาลัยแม่โจ้