ผลของการจัดการให้อาหารต่อสมรรถนะการผลิตและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ ในโคเนื้อลูกผสมชาร์โรเล่ส์

Effect of feeding management on productive performance and economic return in Charolais crossbred beef cattle

ผู้แต่ง

  • สายัณห์ สืบผาง -
  • วิมลศิริ สีหะวงษ์
  • พรศิริ วิรุณพันธ์
  • พิสมัย พงษ์วัน
  • ไพวรรณ ขันติวงษ์
  • สุวิทย์ ทิพอุเทน

คำสำคัญ:

อาหารครบส่วนหมัก, โคเนื้อลูกผสม, สมรรถนะการผลิต, ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิธีการให้อาหารโคเนื้อ ต่อปริมาณการกินได้ สมรรถนะการเจริญเติบโต ต้นทุนค่าอาหารต่อการเพิ่มน้ำหนักตัว และต้นทุนทางเศรษฐกิจในการเลี้ยงโคเนื้อลูกผสม วางแผนการทดลองแบบ group t-test ใช้โคเนื้อลูกผสมชาร์โรเล่ส์ (50% พันธุ์ชาร์โรเล่ส์ x 25% พันธุ์บราห์มัน x 25% พันธุ์พื้นเมืองไทย) เพศผู้ตอนจำนวน 8 ตัว น้ำหนักเฉลี่ยประมาณ 357 ± 40 กก. สุ่มโคให้ได้รับวิธีการให้อาหารทดลองแตกต่างกัน 2 แบบ คือวิธีให้อาหารในรูปแบบอาหารครบส่วนหมัก และวิธีการให้อาหารในรูปแบบแยกส่วน (ให้อาหารข้นเปียกและฟางข้าวแยกกัน) โดยให้โคกินอาหารได้อย่างเต็มที่ ทำการทดลองเป็นระยะเวลา 90 วัน จากการทดลองพบว่า ค่าปริมาณการกินได้วัตถุแห้ง การกินได้โปรตีน ประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหาร น้ำหนักตัวสุดท้าย และต้นทุนค่าอาหารต่อการเพิ่มน้ำหนัก ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) แต่พบว่าค่าน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้น อัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยต่อวัน กำไรสุทธิ และกำไรเฉลี่ยต่อวันแตกต่างกันทางสถิติ (P<0.05) จากการศึกษาครั้งนี้สามารถสรุปได้ว่า วิธีการให้โคแบบอาหารครบส่วนหมัก สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และเพิ่มผลกำไรการเลี้ยงโคเนื้อได้ดีกว่าการให้อาหารแบบแยกส่วน

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-04-26