ผลของการเสริมผงสกัดหยาบเบต้าแคโรทีนจากเปลือกมะม่วงต่อคุณภาพซากของไก่เนื้อ

ผู้แต่ง

  • chaiyapruek hongladdaporn -
  • ชมภูนาฏ ชมภูพันธ์
  • ปานฤทัย พุทธทองศรี

คำสำคัญ:

ไก่เนื้อ, ผงสกัดหยาบ, เบต้าแคโรทีน, เปลือกมะม่วง, คุณภาพซาก

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการเสริมผงสกัดหยาบเบต้าแคโรทีนจากเปลือกมะม่วงในอาหารต่อคุณภาพซากของไก่เนื้อ ใช้ไก่เนื้อสายพันธุ์  Arbor Acres อายุ 1 วัน จำนวน 200 ตัว สุ่มไก่เนื้อออกเป็น 5 กลุ่ม ตามปัจจัยที่ใช้ในการศึกษา (ระดับการเสริมผงสกัดหยาบเบต้าแคโรทีนจากเปลือกมะม่วงในอาหาร: ร้อยละ 0.00, 0.25, 0.50, 0.75 และ 1.00) ตามแผนการทดลองแบบ Completely Randomized Design ปัจจัยละ 4 ซ้ำ ซ้ำละ 10 ตัว  ให้ไก่เนื้อได้รับอาหารและน้ำอย่างเต็มที่ จนกระทั่งอายุ 42 วัน        ผลการศึกษาพบว่าไก่เนื้อที่ได้รับอาหารเสริมผงสกัดหยาบเบต้าแคโรทีนจากเปลือกมะม่วง มีคุณภาพซาก (เปอร์เซ็นต์ซาก เนื้ออก สะโพกรวมน่อง ปีก ตับ หัวใจ กึ๋น ลำไส้ และไขมันช่องท้อง) และการสูญเสียน้ำ ใกล้เคียงกันกับไก่เนื้อที่ได้รับอาหารที่ไม่เสริมผงสกัดหยาบเบต้าแคโรทีนจากเปลือกมะม่วง ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (P>0.05)  จากผลการศึกษา ชี้ให้เห็นว่าการเสริมผงสกัดหยาบเบต้าแคโรทีนจากเปลือกมะม่วง       ไม่ส่งผลกระทบด้านลบต่อคุณภาพซากของไก่เนื้อ

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2024-03-24