กองบรรณาธิการ

บรรณาธิการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษม กมลชัยพิสิฐ

รองบรรณาธิการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์เธียรธาดา หิรัญญะชาติธาดา