เกี่ยวกับวารสาร

วารสารวิจัยและนวัตกรรมการเกษตร
ISSN : XXXX-XXXX (Print))
ISSN : XXXX-XXXX (Online)
Journal Abbreviation : j. res. agri. inn.

Focus and Scope 
ตีพิมพ์บทความวิจัย (Research article) และบทความวิชาการ (Academic article) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในกลุ่มสาขาเกษตรศาสตร์ วนศาสตร์ และการประมง (Agriculture, Forestry and Fishery) ได้แก่ สัตวบาล (animal husbandry) พืชบาล (crop husbandry) พืชสวน (horticulture) วิทยาการน้ำและดิน (soil and water sciences) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง (fishery science and technology) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (food sciences and technology) เศรษฐศาสตร์เกษตร (agricultural economics) เทคโนโลยีวนผลิตภัณฑ์ (forest products technology) วนศาสตร์ (forestry) วิชาทั่วไปด้านเกษตรศาสตร์ (general programmes in agriculture) สัตวแพทยศาสตร์ (veterinary medicine) และสาขาที่เกี่ยวกับการเกษตร

การพิจารณาบทความ
ผู้ประเมินจำนวน 3 ท่าน ต่อหนึ่งบทความ รูปแบบการพิจารณาบทความ เป็นแบบ “Double blind” 

กำหนดออกวารสาร ปีละ 2 ฉบับ
ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม – มิถุนายน
ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม – ธันวาคม

Publication fee: NO Article Submission Charges & NO Article Processing Charges (APC)
Free access: Immediate

ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (2023): January - June
					ดู ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (2023): January - June
เผยแพร่แล้ว: 2023-04-03

Articles

ดูทุกฉบับ