เกี่ยวกับวารสาร

วัตถุประสงค์และขอบเขตของวารสาร 

          เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานวิจัย องค์ความรู้ทางวิชาการ และผลงานสร้างสรรค์ทางด้านเทคโนโลยีการเกษตร สำหรับนักศึกษา คณาจารย์ นักวิชาการ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชนและสังคมส่วนรวม

ประเภทบทความ

         วารสารวิจัยและนวัตกรรมการเกษตร รับพิจารณาเผยแพร่บทความวิจัย  (research article) บทความวิชาการ (academic article) และบทความปริทรรศน์ (review article) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในกลุ่มสาขาเกษตรศาสตร์ ได้แก่ สัตวศาสตร์ พืชศาสตร์ การประมง วิทยาการน้ำและดิน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เศรษฐศาสตร์เกษตร เทคนิคการสัตวแพทย์ เทคโนโลยีการเกษตร และสาขาที่เกี่ยวกับการเกษตร

กำหนดการเผยแพร่

          ปีละ 2 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน), ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม)

ประเภทของการ Peer-review

          (Double blinded)

จำนวนผู้ทรงคุณวุฒิ

           มีผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญและตรงตามสาขา (ทั้งภายในและภายนอก) ประเมินคุณภาพบทความ จำนวน 3 ท่านต่อบทความ

 

                                            ** วารสารไม่มีค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ **

ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (2567): มกราคม - มิถุนายน
					ดู ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (2567): มกราคม - มิถุนายน
เผยแพร่แล้ว: 2567-03-24
ดูทุกฉบับ