Publicaction Ethics

จริยธรรมการตีพิมพ์ในวารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์

มาตรฐานทางจริยธรรมการตีพิมพ์ของวารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์ มีขอบเขต ดังนี้

บทบาทหน้าที่ของบรรณาธิการ

 1. บรรณาธิการจะต้องใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาบทความทุกบทความโดยปราศจากอคติที่มีต่อบทความและผู้เขียนบทความทั้งในด้านเพศ เชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม การเมือง และสังกัดของผู้เขียนบทความ
 2. บรรณาธิการต้องไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้เขียนบทความและผู้ประเมินบทความ ไม่นำบทความในวารสารไปใช้ประโยชน์ทางด้านธุรกิจหรือนำข้อมูลบางส่วนหรือทุกส่วนของบทความไปเป็นผลงานของตนเอง
 3. บรรณาธิการต้องไม่แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเนื้อหาบทความและผลประเมินของผู้ประเมินบทความ รวมถึงไม่ปิดกั้นหรือแทรกแซงข้อมูลที่ใช้แลกเปลี่ยนระหว่างผู้เขียนบทความและผู้ประเมินบทความ
 4. บรรณาธิการต้องปฏิบัติตามขั้นตอนต่าง ๆ ของวารสารอย่างเคร่งครัด
 5. บรรณาธิการต้องรักษามาตรฐานของวารสาร รวมถึงพัฒนาวารสารให้มีคุณภาพและมีความทันสมัยอยู่เสมอ
 6. บรรณาธิการมีหน้าที่พิจารณาและกลั่นกรองคุณภาพของบทความ เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร โดยคัดเลือกผลงานที่ผ่านการประเมินจากผู้ประเมินบทความที่มีความเชี่ยวชาญในด้านนั้น ๆ รวมถึงผลงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และขอบเขตของวารสาร
 7. บรรณาธิการจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลของผู้เขียนบทความและผู้ประเมินบทความแก่บุคคลอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องในช่วงเวลาของการประเมินบทความ

บทบาทหน้าที่ของผู้เขียนบทความ

 1. ผลงานของผู้เขียนบทความต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยตีพิมพ์หรือเผยแพร่ที่ใดมาก่อน และไม่อยู่ระหว่างการนำเสนอเพื่อพิจารณาเผยแพร่ในวารสารอื่น
 2. ผู้เขียนบทความต้องไม่คัดลอกผลงานผู้อื่น และต้องมีการอ้างอิงทุกครั้งเมื่อนำผลงานของผู้อื่นมานำเสนอหรืออ้างอิงในเนื้อหาบทความของตนเอง
 3. ข้อมูลที่นำเสนอในผลงานต้องเป็นข้อเท็จจริงที่เกิดจากการศึกษาวิจัย ผู้เขียนบทความต้องไม่บิดเบือน ปลอมแปลง หรือนำเสนอข้อมูลอันเป็นเท็จ
 4. ผู้เขียนบทความจะต้องจัดทำต้นฉบับของบทความตาม “คำแนะนำสำหรับผู้เขียน” และกระทำตามขั้นตอนของวารสาร เพื่อเป็นการรับรองคุณภาพของเนื้อหาที่ได้นำมาตีพิมพ์เผยแพร่
 5. ผู้เขียนบทความจะต้องแก้ไขบทความตามผลการประเมินจากผู้ประเมินบทความและกองบรรณาธิการให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด

บทบาทและหน้าที่ของผู้ประเมินบทความ

 1. ผู้ประเมินบทความจะต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านวิทยาศาสตร์ทางด้านคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ชีวเคมี จุลชีววิทยา  ด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์ทางด้านเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร วิทยาศาสตร์การอาหาร วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีวัสดุและผลิตภัณฑ์ ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพทางด้านเทคนิคการแพทย์ แพทย์แผนไทย สาธารณสุข อาชีวอนามัยและความปลอดภัย วิทยาศาสตร์การแพทย์  ชีววิทยาการแพทย์ วิทยาการสุขภาพและความงาม ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  เทคโนโลยีพลังงาน เทคโนโลยีอุตสาหการ เทคโนโลยีการผลิต  และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติตามกระบวนการประเมิน ปราศจากอคติและความคิดเห็นส่วนตัวมาร่วมเป็นเกณฑ์ในการประเมินบทความ
 2. ผู้ประเมินบทความจะต้องพิจารณาคุณภาพจากความถูกต้องตามหลักวิชาการการวิจัย ความทันสมัย และความชัดเจนของเนื้อหาในบทความ รวมถึงคุณภาพงานวิจัยและงานวิชาการ
 3. เมื่อผู้ประเมินบทความพบว่า มีส่วนใดส่วนหนึ่งของบทความที่มีความเหมือนกัน หรือซ้ำซ้อนกับผลงานชิ้นอื่น ๆ ผู้ประเมินบทความต้องแจ้งให้บรรณาธิการทราบ
 4. ผู้ประเมินบทความต้องไม่เปิดเผยข้อมูลของบทความแก่บุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง ในช่วงระยะเวลาของการประเมินบทความ
 5. ผู้ประเมินบทความต้องไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนใด ๆ กับผู้เขียนบทความ เช่น การรู้จักกันเป็นการส่วนตัว เป็นผู้ร่วมโครงงาน ผู้ร่วมงาน หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอื่น ๆ
 6. ผู้ประเมินบทความต้องไม่นำข้อมูลบางส่วนหรือทุกส่วนของบทความไปเป็นผลงานของตนเอง